RODO

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),  dalej „RODO”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: + 48 531 403 078

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny w stosunku do  Pacjenta
realizowany jest przez Spółkę poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego;                adres: https://rezonanstarnow.pl/
 2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej oraz w broszurach informacyjnych w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Spółki, tj. przy Rejestracji
 3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji przy Rejestracji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Rezonans Powiśle sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.

2. XII Wydział Gospodarczy KRS  pod numerem KRS: 0000518732 REGON: 123187569 , NIP: 8711770771 (dalej jako „ADO”).

3. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 • W siedzibie ADO pod adresem: Rezonans Powiśle sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1
 • 2. Pod adresem mailowym ADO: iod@rezonanspowisle.pl
 • 3. Pod numerem telefonu + 48 531 403 078

4. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w celach wykonania obowiązków prawnych oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO;

Do wyżej wymienionych celów w szczególności należy:

 1. profilaktyka zdrowotna,
 2. diagnoza medyczna i leczenie,
 3. zapewnienie opieki zdrowotnej,
 4. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
 5. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich,
 6. obsługa ewentualnych reklamacji oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami ze strony Pacjentów;
 7. ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez ADO działalności leczniczej;
 8. wykonywanie ciążących na ADO obowiązków prawnych związanych (np. związanych z rozliczaniem podatków oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych)

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

1. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO  cele zdrowotne,
2. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO  realizacja obowiązków prawnych,
1.3. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO  prawnie uzasadnione interesy ADO,
2.4. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
a) art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
b) art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
c) ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
d) art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i             macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
e) inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
e) art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowośc

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. ADO,
 2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno-leczniczego; aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest na stronie internetowej ADO (www.exira.pl), w siedzibie ADO, w Rejestracji ADO oraz na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnie dostępnym,
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 5. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych,
 6. dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne w przypadku wystąpienia sporu),
 7. osoby upoważnione przez Panią/Pana do odbioru dokumentacji medycznej.

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i  przechowywania dokumentacji medycznej  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, tj. przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. W przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody lub dezaktualizacji celu przetwarzania tych danych. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych mamy obowiązek przetwarzać przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W celu dochodzenia roszczeń będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, oraz procedurach wewnętrznych ADO.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia. W przypadku danych wskazanych fakultatywnie.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

  Formularz kontaktowy dla Pacjenta
  Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas